B1G Ten Baseball - Northwestern v. Maryland (Evanston, IL) - Jim Soreng